ผลิตภัณฑ์

ประเภทของผลิตภัณฑ์

ข้าว

การใส่ปุ๋ยต้นข้าวจะแบ่งเป็นสองครั้ง ครั้งที่ 1 ในระยะแตกกอ และครั้งที่ 2 ในระยะตั้งท้องเตรียมรับรวง โดยสูตรปุ๋ยที่แนะนำมีดังต่อไปนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากโบรชัวร์

ข้าว

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 สำหรับนาดำและนาหว่านในกลุ่มดินเหนียว

กลุ่มดินเหนียวได้แก่ ดินเหนียวสีดำ ดินเหนียวสีแดง และดินเหนียวสีน้ำตาล

แบบใส่เดี่ยว

แบบที่ 1 สูตร 40-0-0+1MgO+3.5S  อัตราใส่ 15-25 กก./ไร่

แบบที่ 2 สูตร 18-8-8 หรือ 16-20-0 อัตราใส่ 35-40 กก./ ไร่

แบบผสม

แนะนำสูตร 40-0-0+1MgO+3.5S ร่วมกับ 18-8-8 อัตราส่วน 1:1 อัตราใส่ 35-40 กก./ไร่

*นาดำ: ใส่ปุ๋ยก่อนปักดำ 1 วัน หรือหลังปักดำประมาณ 10-20 วัน หรือเมื่อสังเกตว่าข้าวเริ่มตั้งตัวได้ ใบเริ่มเขียว / นาหว่าน: ใส่ปุ๋ยหลังจากหว่านแล้วประมาณ 10-20 วัน

ดูรายละเอียดจากโบรชัวร์

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 สำหรับนาดำและนาหว่านในกลุ่มดินเหนียว

แบบใส่เดี่ยว

แนะนำสูตร 15-15-15ทับทิม หรือ 15-7-18 หรือ 20-8-20 อัตราใส่ 25-50 กก./ไร่

แบบผสม

แบบที่ 1 สูตร 40-0-0+1MgO+3.5S ร่วมกับ 15-15-15ทับทิม อัตราส่วน 1:1 อัตราใส่ 35-40 กก./ไร่

แบบที่ 2 สูตร 18-8-8 หรือ 16-20-0 อัตรา 35-40 กก./ไร่ ร่วมกับ 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร่

*ใส่หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 35-40 วัน

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 สำหรับนาดำและนาหว่านในกลุ่มดินทราย

กลุ่มดินทรายได้แก่ ดินทราย และดินร่วนปนทราย

แบบใส่เดี่ยว

แนะนำสูตร 18-8-8 หรือ 16-16-8 อัตราใส่ 35-40 กก./ ไร่

แบบผสม

แนะนำสูตร 40-0-0+1MgO+3.5S ร่วมกับ 18-8-8 อัตราส่วน 1:1 อัตราใส่ 35-40 กก./ไร่

*นาดำ: ใส่ปุ๋ยก่อนปักดำ 1 วัน หรือหลังปักดำประมาณ 10-20 วัน หรือเมื่อสังเกตว่าข้าวเริ่มตั้งตัวได้ ใบเริ่มเขียว / นาหว่าน: ใส่ปุ๋ยหลังจากหว่านแล้วประมาณ 10-20 วัน

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 สำหรับนาดำและนาหว่านในกลุ่มดินทราย

แบบใส่เดี่ยว

แนะนำสูตร 15-15-15 หรือ 15-7-18 หรือ 20-8-20 อัตราใส่ 25-50 กก./ไร่

แบบผสม

แบบที่ 1 สูตร 40-0-0+1MgO+3.5S ร่วมกับ 15-15-15ทับทิม อัตราส่วน 1:1 อัตราใส่ 35-40 กก./ไร่

แบบที่ 2 สูตร 18-8-8 หรือ 16-16-8 อัตรา 35-40 กก./ไร่ ร่วมกับ 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร่

*ใส่หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 35-40 วัน