ผลิตภัณฑ์

ประเภทของผลิตภัณฑ์

อ้อย

มั่นใจ เร่งราก แตกกอ ยืดข้อ กระชากลำ น้ำหนักดี ความหวานสูง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากโบรชัวร์

อ้อย

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 สำหรับเนื้อดินเหนียวดินร่วน (ถ้าพื้นที่มีน้ำชลประทาน)

ทางเลือกที่ 1: 16-16-8, 15-15-15, 16-16-16 อัตรา 25 กก./ไร่ โดยเลือกสูตรใดสูตรหนึ่ง ใส่หลังปลูก 1 เดือน หรือบำรุงตอทันที

ทางเลือกที่ 2: 18-8-8, 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร่ ใส่หลังปลูกหรือ บำรุงตอทันที

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 สำหรับเนื้อดินเหนียวดินร่วน (ถ้าพื้นที่มีน้ำชลประทาน)

ทางเลือกที่ 1: 16-16-8, 15-15-15, 16-16-16 เลือกสูตรใดสูตรหนึ่ง อัตรา 25 กก./ไร่ ร่วมกับ 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร่ หรือ 21-0-0 ในอัตรา 30 กก./ไร่ ใส่หลังปลูก 2-3 เดือน หรือแต่งตอ 2-3 เดือน

ทางเลือกที่ 2: 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร่ ร่วมกับ 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร่ หรือ 21-0-0 ในอัตรา 30 กก./ไร่ ใส่หลังปลูก 2-3 เดือน หรือบำรุงตอ 2-3 เดือน

ทางเลือกที่ 3: 15-7-18, 20-8-20 อัตรา 25 กก./ไร่ เลือกสูตรใดสูตรหนึ่ง เพื่อแต่งหน้า เพิ่มผลผลิต หลังปลูก 2-3 เดือน

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 สำหรับเนื้อดินทราย (ถ้าพื้นที่มีน้ำชลประทาน)

16-16-8, 18-8-8, 15-15-15, 16-16-16 อัตรา 30 กก./ไร่ โดยเลือกสูตรใดสูตรหนึ่ง ใส่หลังปลูก หรือบำรุงตอทันที

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 สำหรับเนื้อดินทราย (ถ้าพื้นที่มีน้ำชลประทาน)

ทางเลือกที่ 1: 16-16-8, 18-8-8, 15-15-15, 16-16-16 เลือกสูตรใดสูตรหนึ่ง อัตรา 30 กก./ไร่ ร่วมกับ 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร่ หรือ 21-0-0 ในอัตรา 30 กก./ไร่ ใส่หลังปลูก 2-3 เดือน หรือหลังบำรุงตอ 2-3 เดือน

ทางเลือกที่ 2: 15-7-18, 20-8-20 อัตรา 30 กก./ไร่ เลือกสูตรใดสูตรหนึ่ง เพื่อแต่งหน้า เพิ่มผลผลิต หลังปลูก 2-3 เดือน