ผลิตภัณฑ์

ประเภทของผลิตภัณฑ์

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ในกลุ่มดินเหนียว

กลุ่มดินเหนียวได้แก่ ดินเหนียวสีดำ ดินเหนียวสีแดง และดินเหนียวสีน้ำตาล

พร้อมปลูก ใช้สูตร 18-8-8, 15-15-15 , 16-16-8, 16-20-0 อัตราการใช้ 30-50 กก./ไร่

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 / 2 ในกลุ่มดินทราย

พร้อมปลูก ใช้สูตร 18-8-8, 15-15-15, 16-16-8 อัตรา 30-50 กก./ไร่

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ในกลุ่มดินเหนียวและดินทราย (ทางเลือกที่ 1)

หลังปลูกประมาณ 25-30 วัน ใช้สูตร 15-7-18 หรือ 20-8-20 อัตรา 25-30 กก./ไร่

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ในกลุ่มดินเหนียวและดินทราย (ทางเลือกที่ 2)

หลังปลูกประมาณ 25 - 30 วัน ใช้สูตร 21-0-0 หรือ 46-0-0 อัตรา 15-20 กก./ไร่