ผลิตภัณฑ์

ประเภทของผลิตภัณฑ์

ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 1 ปี

รองก้นหลุม ก่อนลงต้นกล้า ด้วย หินฟอตเฟส 0-3-0 อัตรา 250 - 500 กรัม/ต้น

รอบที่ 1: 18-8-8 อัตรา 0.3 กก./ต้น

รอบที่ 2: 15-15-15 อัตรา 0.3 กก./ต้น เสริมด้วย แมกนีเซียม 30 กรัม./ต้น และ โบรอน 4 กรัม./ต้น

รอบที่ 3: 15-15-15 อัตรา 0.8 กก./ต้น  เสริมด้วย แมกนีเซียม 20 กรัม./ต้น และ โบรอน 3 กรัม./ต้น

 

ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 2-4 ปี

ปีที่ 2: อัตรา 3.5 กก./ต้น/ปี แมกนีเซียม 0.4 กก./ต้น/ปี โบรอน 35 กรัม/ต้น/ปี

ปีที่ 3: อัตรา 5.5 กก./ต้น/ปี แมกนีเซียม 0.8 กก./ต้น/ปี โบรอน 75 กรัม/ต้น/ปี

ปีที่ 4: อัตรา 6.5 กก./ต้น/ปี แมกนีเซียม 1.0 กก./ต้น/ปี โบรอน 100 กรัม/ต้น/ปี

*ปีที่ 2-3 แบ่งใส่ 3 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นและปลายฝน แนะนำให้ใส่ปุ๋ยสัดส่วน 50%, 25% และ 25% / ปีที่ 4 แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นและปลายฝน แนะนำให้ใส่ปุ๋ยสัดส่วน 60% และ 40%

ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 5 ปีขึ้นไป

13-13-21, 14-7-35, 15-7-18, 21-7-18 อัตรา 7.5-9 กก./ต้น/ปี แบางใส่สองครั้ง/ปี ในช่วงต้นฝน และปลายฝนในอัตราเท่ากัน

0-0-60 อัตรา 1-2.5 กก./ต้น/ปี ควรแบ่งใส่ปีละ 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ปาล์มอายุ 3 ปีขึ้นไป

แมกนีเซียม ซัลเฟส (คีเซอไรด์) (27% Mgo และ 22%S) อัตรา 1 กก./ต้น/ปี ในช่วงต้นและปลายฝน พร้อมกับปุ๋ยสูตร 21-0-0+24S อัตรา 1.5-2.5 กก./ต้น/ปี

โบรอน (15% B) อัตรา 150 กรัม ขึ้นอยู่กับอายุ ควรใส่ปีละ 1 ครั้งพร้อมการใส่ปุ๋ยในช่วงต้นฝนเพียงครั้งเดียว