ผลิตภัณฑ์

ประเภทของผลิตภัณฑ์

ยางพารา

เปลือกยางนิ่ม กรีดง่าย เปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากโบรชัวร์

 

ยางพารา

กลุ่มดินเหนียว ก่อนเปิดกรีด

ปีที่ 1 อัตราการใช้ 60-100 กรัม/ต้น/ปี

ปีที่ 2-4 อัตราการใช้ 110-200 กรัม/ต้น/ปี

ปีที่ 5-6 700 กรัม/ต้น/ปี

 

ยางปีที่ 1-2 แบ่งใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง/ปี

ยางปีที่ 3 ขึ้นไป แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง/ปี (ต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน)

 

กลุ่มดินเหนียว หลังเปิดกรีด

ปีที่ 7 ขึ้นไป อัตราการใช้ 500-700 กรัม/ต้น/ 6 เดือน

หว่านปุ๋ยกระจายเป็นแถบห่างจากโคนต้นประมาณ 1-2 เมตรแล้วคราบกลบ หรือ เจาะเป็นร่องใส่ปุ๋ยแล้วกลบ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกเริ่มผลิใบอ่อนเดือนพฤษภาคม ครั้งที่2 ประมาณเดือนกันยายน

กลุ่มดินทราย ก่อนเปิดกรีด

ปีที่ 1 อัตราการใช้ 60-100 กรัม/ต้น/ปี

ปีที่ 2-4 110-200 กรัม/ต้น/ปี

ปีที่ 5-6 750 กรัม/ต้น/ปี

 

ยางปีที่ 1-2 แบ่งใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง/ปี

ยางปีที่ 3 ขึ้นไป แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง/ปี (ต้นฤดูฝนและปลายฤดูผล)

กลุ่มดินทราย หลังเปิดกรีด

ปีที่ 7 ขึ้นไป อัตราการใช้ 500-700 กรัม/ต้น/ 6 เดือน

 

หว่านปุ๋ยกระจายเป็นแภบห่างจากโคนต้นประมาณ 1-2 เมตรแล้วคราบกลบ หรือเจาะเป็นร่องใส่ปุ๋ยแล้วกลบ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกเริ่มผลิใบอ่อนเดือนพฤษภาคม ครั้งที่2 ประมาณเดือนกันยายน