น้องปุ๋ยชวนรู้! ดูแลใส่ปุ๋ยอย่างไร ให้ข้าวสมบูรณ์ ผลผลิตสูง

น้องปุ๋ยชวนรู้! ดูแลใส่ปุ๋ยอย่างไร ให้ข้าวสมบูรณ์ ผลผลิตสูง


น้องปุ๋ยชวนรู้! ดูแลใส่ปุ๋ยอย่างไร ให้ข้าวสมบูรณ์ ผลผลิตสูง

.

พี่น้องเกษตรกรทราบมั้ยครับว่าการจะใส่ปุ๋ยเคมีให้ดี เราต้องมีคาถาและท่องคาถานี้ให้ขึ้นใจด้วยนะครับ ซึ่งคาถาที่ว่าก็คือ (ใส่ให้) “ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกอัตรา ถูกวิธี” นั่นเอง!! หากพี่น้องคนไหนนำไปปฏิบัติตามได้ รับรองเลยว่าข้าวของพี่ ๆ จะงาม ให้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพดีแน่นอน

 

ว่าแล้วเรามาดูเคล็ดลับ “ใส่ปุ๋ยอย่างไร ให้ข้าวสมบูรณ์ ผลผลิตสูง” กันเลยดีกว่าครับ!

 

◼️หลักการใส่ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพ

1. ชนิดของปุ๋ยที่จะใช้ควรตัดสินใจก่อนว่าปุ๋ยที่จะใช้เป็นปุ๋ยอะไร และเตรียมไว้ให้พร้อม

2. ชนิดของพันธุ์ข้าวที่จะปลูก ควรตัดสินใจว่าจะเลือกพันธุ์ข้าวอะไร เช่น ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ซึ่งตอบสนองต่อปุ๋ยสูงและปลูกได้ตลอดปี หรือข้าวไวต่อช่วงแสง ซึ่งตอบสนองต่อปุ๋ยไม่สูงนักและเหมาะที่จะปลูกในช่วงฤดูฝน

3. ดินที่จะปลูกข้าว ควรมีการเก็บตัวอย่างดินหลังการเก็บเกี่ยวมาวิเคราะห์ก่อน โดยสามารถส่งวิเคราะห์ตามหน่วยราชการ กรมวิชาการเกษตร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาที่ใส่ปุ๋ย ต้องรู้ระยะเวลาที่ควรใส่ปุ๋ยข้าว โดยคำนึงถึงพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวและไวต่อช่วงแสงประกอบกัน 

5. วิธีการใส่ปุ๋ย ใช้วิธีที่เหมาะสมเพื่อให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพ เช่น หว่านปุ๋ยแล้วคราดกลบก่อนปักดำ หรือหว่านเมื่อข้าวเริ่มเจริญเติบโต ระยะข้าวที่เจริญเติบโตเต็มที่ และระยะที่เริ่มสร้างรวงอ่อน

6. วิธีปลูกข้าวซึ่งมีหลายวิธี เช่น หว่านข้าวแห้ง หว่านน้ำตม ปักดำ ซึ่งวิธีเหล่านี้เป็นตัวกำหนดชนิดของปุ๋ย เวลาในการใส่ และอัตราการใส่ที่เหมาะสม

7. อัตราปุ๋ยที่ใช้ โดยพิจารณาจากค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

(ที่มาของแหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร)

 

การใช้ปุ๋ยนาข้าวแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 หรือปุ๋ยรองพื้นที่เริ่มใช้เมื่อเริ่มปลูกจนถึงข้าวแตกกอ วัตถุประสงค์ของการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ ส่งผลให้ต้นข้าวมีการสะสมน้ำหนักแห้งอย่างเพียงพอ เมื่อต้นข้าวกำลังเข้าสู่ระยะตั้งท้อง สร้างรวงอ่อน จะมีการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 หรือปุ๋ยแต่งหน้า ระยะที่ข้าวเริ่มสร้างช่อดอกนี้มีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นระยะที่กำหนดปริมาณผลผลิตข้าว ดังนั้นการใส่ปุ๋ยในช่วงนี้จึงต้องระวังไม่ให้ข้าวขาดธาตุไนโตรเจน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการสร้างจำนวนดอกในรวงข้าว

 

◼️น้องปุ๋ยขอแนะนำการใส่ปุ๋ยโดยสังเกตจากสภาพดินในนาข้าว จะช่วยทำให้การใส่ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงสุดกับต้นข้าวและผลผลิตที่ได้ โดยวิธีการสามารถแบ่งใส่ตามประเภทดินที่ปลูก ดังนี้

 

1. สภาพดินร่วนทรายหรือดินทราย

 

◾️ใช้ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 1 เมื่อได้ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในนาแล้ว 30 วัน โดยแบ่งใส่ตามประเภทข้าวที่ปลูก ดังนี้

 

▪️ ข้าวไวต่อช่วงแสง : ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 18-8-8 ในปริมาณ 20-25 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 15-15-15 ทับทิม ร่วมกับสูตร 40-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 20-25 กิโลกรัมต่อไร่ 

 

▪️ ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง : ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 40-0-0, 18-8-8 ร่วมกับสูตร 40-0-0 สัดส่วน 1:1 หรือสูตร 15-15-15 ทับทิม ร่วมกับสูตร 40-0-0 สัดส่วน 1:1 ในอัตรา 25-35 กิโลกรัมต่อไร่ ในวันปักดำหรือก่อนวันปักดำ 1 วัน หรือใส่หลังจากปักดำ 15 วัน เมื่อข้าวตั้งตัวได้ สำหรับนาหว่านให้ใส่โดยใช้ปุ๋ยสูตร เช่น 40-0-0 หรือ 15-15-15 ทับทิม ร่วมกับสูตร 40-0-0 สัดส่วน 1:1 ในอัตรา 25-35 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นต้น

 

◾️ใช้ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 2  เกษตรกรจะต้องมีการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ในระยะที่ข้าวเริ่มมีการปฏิสนธิเกิดช่อดอก หรือ 30 วันก่อนที่ข้าวจะออกดอกนั่นเอง โดยแบ่งใส่ตามประเภทข้าวที่ปลูก ดังนี้

 

▪️ ข้าวไวต่อช่วงแสง : ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 40-0-0, 15-15-15 ทับทิม ร่วมกับสูตร 40-0-0 สัดส่วน 1:1 หรือสูตร 18-8-8 ร่วมกับสูตร 40-0-0 สัดส่วน 1:1 ในอัตรา 20-25 กิโลกรัมต่อไร่ 

 

▪️ ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง : ให้ใส่ปุ๋ยยูเรีย หรือ 18-8-8 ร่วมกับสูตร 40-0-0 หรือสูตร 15-15-15 ทับทิม ร่วมกับสูตร 40-0-0 สัดส่วน 1:1 ในอัตรา 25-35 กิโลกรัมต่อไร่

 

2. สภาพดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว

 

◾️ใช้ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 1 ในช่วง 30 วัน หลังจากที่ข้าวเริ่มงอก โดยแบ่งใส่ตามประเภทข้าวที่ปลูก ดังนี้

 

▪️ ข้าวไวต่อช่วงแสง : ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 18-8-8 ในอัตรา 20-25 กิโลกรัมต่อไร่ 

 

▪️ ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง : ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 40-0-0, 18-8-8 ร่วมกับสูตร 40-0-0 สัดส่วน 1:1 หรือสูตร 15-15-15 ทับทิม ร่วมกับสูตร 40-0-0 สัดส่วน 1:1 ในอัตรา 30-35 กิโลกรัมต่อไร่

 

◾️ใช้ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 2 ในช่วง 30 วันก่อนจะออกดอก โดยแบ่งใส่ตามประเภทข้าวที่ปลูก ดังนี้

 

▪️ ข้าวไวต่อช่วงแสง : ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 40-0-0 ในอัตรา 10-15 กิโลกรัมต่อไร่ 

 

▪️ ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง : ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 40-0-0 ร่วมกับสูตร 18-8-8 สัดส่วน 1:1 หรือสูตร 15-15-15 ทับทิม ร่วมกับสูตร 40-0-0 สัดส่วน 1:1 ในอัตรา 25-35 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นต้น

 

ทั้งนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้เช่นกัน โดยการไถกลบต่อข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวในฤดูกาลก่อน และมีการใช้ปุ๋ยบำรุงดิน เช่น ขี้วัว ขี้ควาย มูลสัตว์ และปุ๋ยหมักต่าง ๆ ในปริมาณ 600 กิโลกรัมต่อไร่

 

สอบถามราคาสถานที่จัดจำหน่าย และ ติดตามราคาพืชผลก่อนใครทาง LINE คลิกเลย! https://lin.ee/rNYeQyq

 

#ปุ๋ยตรามงกุฎ #ปุ๋ยขยันเต็มแรง #ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด #นิยมทั่วไทย #พันธุ์ข้าว #พันธุ์ข้าวนาปรัง #ข้าวหอมมะลิ105 #ข้าวกข43 #วิธีการใส่ปุ๋ยข้าวให้ได้ผลผลิตสูง #วิธีการใส่ปุ๋ยข้าว3ครั้ง #การใส่ปุ๋ยข้าว #ปุ๋ยใส่ข้าว #ปุ๋ยข้าว #ข้าวตั้งท้องใส่ปุ๋ยสูตรไหน #ปุ๋ยข้าวระยะแตกกอ #ปุ๋ยข้าวระยะตั้งท้องรับรวง #ปุ๋ยข้าวระยะแต่งหน้า