ดินดี เป็นศรีแก่ไร่ ทำยังไง? มาดูกัน!!


ดินเป็นแหล่งรวมธาตุอาหาร น้ำ อากาศ และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช ถ้าดินดี การเจริญเติบโตของพืชก็ดี ผลผลิตก็จะดีตามมาด้วย เราจึงควรปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช

น้องปุ๋ยขยันจึงนำเทคนิคการปรับปรุงดินด้วยวัสดุอินทรีย์มาฝาก เพราะเป็นวิธีที่ง่าย และช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ด้วยวิธีการเหล่านี้!!

 

ใส่ปุ๋ยคอก ได้จากมูลและสิ่งขับถ่ายจากสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และห่าน เป็นต้น อัตราแนะนำ ดินเหนียวใส่ปุ๋ยคอก 1 ตัน/ไร่ ดินทรายใส่ปุ๋ยคอก 2 ตัน/ไร่

ใส่ปุ๋ยหมัก ได้จากวัสดุอินทรีย์ที่ทำให้ชื้น สับ บด ร่อน ผ่อนการหมักโดยสมบูรณ์ เช่น หญ้าแห้ง ฟางข้าว ซังข้าวโพด กากอ้อย แกลบข้าว เป็นต้น อัตราแนะนำ ดินเหนียวใส่ปุ๋ยหมัก 2-4 ตัน/ไร่ ดินทรายใส่ปุ๋ยหมัก 4-6 ตัน/ไร่

ทำปุ๋ยพืชสด ได้จากการปลูกพืชสดแล้วไถกลบลงดินในขณะที่ยังเขียวสด ปล่อยทิ้งไว้ให้ย่อยสลายระยะเวลา 7-14 วัน จึงทำการปลูกพืชหลักที่ต้องการ พืชปุ๋ยสดที่นิยมปลูก ได้แก่ ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ โสนอัฟริกัน เป็นต้น อัตราแนะนำ ดินเหนียวและดินทราย ใช้เมล็ดพันธุ์  5-10 กก./ไร่

ไถกลบตอซัง หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ช่วยปรับปรุงดินมีความโปร่ง ร่วนซุย อุดมสมบูรณ์ เพิ่มปริมาณและกิจกรรมจุลินทรีย์ในดิน

 

การเพาะปลูกพืชนั้น เพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารตามความต้องการ ควรปรับปรุงดินด้วยวัสดุอินทรีย์ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี สามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน และเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยให้พืชได้ดูดใช้อย่างเต็มที่

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร, กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

 

ปุ๋ยตรามงกุฎ ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด นิยมทั่วไทย