การปลูกข้าวโพดในพื้นที่ลาดชัน

การปลูกข้าวโพดในพื้นที่ลาดชัน


ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ลาดชัน จัดการปัญหาดินถูกซะล้าง ป้องกันการพังทลายของดิน ไม่ต้องกลัวธาตุอาหารและอินทรียวัตถุสูญเสียไปกับน้ำ มีขั้นตอนดังนี้คร้าบบบ

  1. สร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื้นที่และทิศทางการไหลของน้ำ เช่น  คันดิน คูดิน หรือ ขั้นบันไดดิน เพื่อควบคุม และชะลอการไหลบ่าของน้ำ
  2. วางแนวปลูกข้าวโพดขวางทางลาดชันและร่องน้ำ พร้อมปลูกหญ้าแฝกตามร่องสลับกับข้าวโพด เพื่อช่วยยึดดินไม่ให้พังทลาย ช่วยรักษาหน้าดิน ช่วยกักเก็บอินทรียวัตถุในดิน
  3. การใส่ปุ๋ยช่วงที่ดินมีความชื้นเพียงพอ โดยการฝังกลบ เพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหาร และพืชได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่
  4. เลือกปุ๋ยที่มีธาตุอาหาร NPK ครบ แนะนำ ปุ๋ยปั้นเม็ดตรามงกุฎ สูตร 18-8-8 #ปุ๋ยสูตรพลังสอง ‼️
    • ครบจบในเม็ดเดียว! ช่วยเร่งต้น เร่งการเจริญเติบโตของข้าวโพด ใบเขียวนาน แตกรากได้ดี
  5. ปลูกพืชคลุมดิน หรือการใช้ต้นข้าวโพดเป็นวัสดุคลุมดินหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้ว เพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน โดยไม่ต้องเผาทิ้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้กับดิน ลดความแรงของเม็ดฝน ดักตะกอนดิน และลดการชะล้างหน้าดิน

*แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ ที่มีความลาดชันไม่เกิน 20%